Upori 0.25W razni 220R, 470R, 1k, 4k7,10k 100 kosov 02

Upori 0.25W razni 220R, 470R, 1k, 4k7,10k 100 kosov 02